PARTİ TÜZÜĞÜ

GENEL YAPI

 1. Birleşik Kıbrıs Partisi

– Kıbrıs sorununun 1960 Zürih ve Londra Antlaşmaları, 1977-1979 Üst Düzey Anlaşmaları ve BM çatısı altında oluşan parametreler uyarınca federal bir çözüme ulaştırılması ve

– Tüm insanlığın savaşsız-sömürüsüz bir dünyada, özgürlükçü, adaletli bir düzende yaşamasını olanaklı kılacak dönüşümlerin gerçekleşebilmesi yönünde kendine düşeni yapmak amacıyla kurulmuştur.

 1. Birleşik Kıbrıs Partisi işçi sınıfı bilimini yol gösterici olarak benimser, çalışan sınıf ve katman mensuplarının gönüllü birliğinden oluşur, her türlü baskı ve sömürüye karşıdır ve toplumumuzun yaşam düzeyini yükseltmek için savaşım verirken, geleceğin Kıbrıs’ı için sosyalizmi hedefler.
 2. Birleşik Kıbrıs Partisi, işçi sınıfı ideolojisi sosyalizmden, işçi sınıfı ve çalışan katmanlardan, politik ve örgütsel yapısından, sağlıklı parti içi demokrasisinden, kollektif çalışmasından, üyelerinin her düzeyde parti çalışmalarına bilinçli olarak katılımından ve genelde halkla olan sağlıklı bağlarından güç alır.
 3. Birleşik Kıbrıs Partisi, toplumumuza, Kıbrıs’a ve insanlığa karşı yükümlülüklerini bir bütün olarak görür ve uluslararası sorunların çözümü için bu çerçevede savaşım verir.
 4. Birleşik Kıbrıs Partisi, uluslararası dayanışma ilkelerine bağlıdır ve anti-emperyalist, antifaşist, emekten yana güçlerin enternasyonal dayanışmasını savunur.
 5. Birleşik Kıbrıs Partisi, üyelerini hertürlü politik, sosyal veya şovenist baskıya, emperyalizme, yeni sömürgeciliğe ve ırkçılığa karşı mücadele eden halklarla dayanışma anlayışı ile eğitir.
 6. Birleşik Kıbrıs Partisi, Kıbrıs’ın federal bir çözümle bölünmüşlüğüne son vermek, iki toplum ve azınlıklar arasında iş ve güç birliğini sağlamak, Ada’nın emperyalist üslerden arındırılmasını ve kademeli olarak askersizleştirilerek Türkiye ve Yunanistan arasında bir barış köprüsüne dönüştürülmesini gerçekleştirmek için savaşım verir.
 7. Birleşik Kıbrıs Partisi, Kıbrıs’ın bölünmüşlüğünü kalıcılaştırmak, Kıbrıslıtürk ve Kıbrıslırumlar’ın federal çatı altında özyurtları için ortak çaba harcamalarını engellemek isteyen yurtiçi ve yurtdışı güçlere karşı yurtseverlerin birliğini savunur ve Yurtsever Birleşik Cephe’nin oluşması için kendine düşeni yapar.

PARTİNİN ADI VE AMBLEMİ

Birleşik Kıbrıs Partisi, kısaltılmış adı BKP’dir. Amblemi bayrak şeklinde kırmızı zemin üzerine sarı yazılarla yazılmış BKP ve yeşil zeytin dalıdır.

ÜYELİK

 1. Partinin tüzük ve programını benimseyen ve siyasal partilere üye olmalarında herhangi bir yasal engel bulunmayan her yurttaş partiye üye olabilir.
 2. Üye, partinin asıl öğesidir.
 3. Partiye üye olmak isteyen yurttaş oturduğu yerin İlçe Yönetim Kurulu’na iki üyenin referansıyla üyelik başvuru formunu doldurarak başvurur.
 4. Üyelik başvurusu yapan kişilerin durumu yasa ve tüzük hükümlerine uygun görülürse İlçe Yönetim Kurulu tarafından Parti Yürütme Kurulu’na onay için gönderilir. Onay merci Parti Yürütme Kuruludur.
 5. Üyeliği onaylanan başvuru sahibinin adı ve kimliği parti kütüğüne kaydedilir.
 6. Üyeliğe kabul veya ret kararı en geç 3 ay içine başvuru sahibine bildirilir.
 7. Parti üyesi oturduğu yerin parti birimine bağlıdır.
 8. Olağan veya olağanüstü kurultay söz konusu olduğunda kurultaydan en az üç ay önce üye yazımı durdurulur. Durdurulmamışsa, üç aylık süre içinde üyeliğe kabul edilenler ilgili kurultayda seçme ve seçilme haklarını kullanamazlar.

ÜYELİK ÖDENTİSİ

 1. Parti aidatı (asgari) ücretin % 1’i oranındadır.
 2. Her üye aylık ödenti vermekle yükümlüdür.
 3. Takvim yılı sonuna kadar üyelik ödentisini ödemeyenlere İlçe Yönetim Kurulu uyarı yazısı gönderir.

PARTİ ÜYELERİNİN HAK VE ÖDEVLERİ

 1. Partiye üyelik ödentisi ödemek.
 2. Seçimlerde parti adaylarına oy vermek ve partinin başarılı olması için çalışmak.
 3. Partinin çizgisini, program ve çalışmalarını her olanaktan yararlanarak yaymak.
 4. Görevli bulundukları parti kurullarına katılmak, katkıda bulunmak ve yükümlendikleri görevleri yerine getirmek.
 5. Partide ve partinin kazandığı kamu hizmetlerinde yükümlendikleri görevleri gereği gibi yapmak, haklı bir gerekçe olmadan görevden çekilmemek.
 6. Parti görev ve hizmetlerini kendileri veya yakınları için özel çıkar aracı yapmamak.
 7. Yetkili kurulların aldıkları kararları uygulamak.
 8. Eleştiri-özeleştiri mekanizması içinde düşüncelerini partinin birliğini gözeterek dile getirmek.

ÜYELİĞİN SİLİNMESİ

Kişilerin üyelikleri aşağıdaki durumlarda Yürütme Kurulu tarafından silinir:

 1. Ölenler.
 2. Parti üyeliğinden çekilenler.
 3. Parti Yürütme Kurulu tarafından üyelikten çıkarılanlar.
 4. Onur Kurulları tarafından üyelikten çıkarılanlar.
 5. Partinin yetkili kurulları tarafından görevlendirilmeden başka bir partiden veya bağımsız olarak seçimlerde aday olanlar.
 6. Parti yetkili kurulları tarafından başka bir parti veya bağımsız olarak seçimlerde görevlendirilen üyelerin parti üyelik ve partideki görevleri devam eder.
 7. Yasanın öngördüğü nitelikleri sonradan yitirenler.


PARTİ ÖRGÜTÜ

Parti Örgütü Ocak, Bucak, İlçe ve Genel Merkez’den oluşur.

 1. Ocak Örgütü

a. Köy veya mahalle düzeyinde Ocak Kongresi’nce seçilen parti örgütüdür.

b. Yönetim Kurulu 3-5 kişiden oluşur.

c. İlk toplantısında kendi arasından bir başkan, bir sekreter ve bir sayman seçer.

d. Yönetim Kurulu’nun 3 kişiden fazla olması durumunda geriye kalan üyeler faal üye olur.

e. Yönetim Kurulu periyodik olarak toplanır, çevre ve toplum sorunlarını tartışır, kararlarını karar defterine yazar, bağlı bulunduğu İlçe Yönetim Kurulu’nu düzenli olarak bilgilendirir, Merkez Örgütü’nden gelen bilgileri üyelere aktarır ve parti kararlarını yerel düzeyde yaşama geçirir.

2.Bucak Örgütü

a) İlçe Yönetim Kurulları, yakın ve uygun komite ve ocak örgütlerini birleştirerek bucak örgütleri oluşturabilir.

b) her bucak örgütü, kendine bağlı komite ve ocak örgütlerince İlçe Yönetim Kurulları tarafından saptanacak sayıda üyelerin katılacağı Bucak Kongresinde seçilecek başkan dahil 5 kişilik Bucak Kongresi Bucak başkanını ayrı bir seçimle doğrudan seçer. Bucak Yönetim Kurulu ilk toplantısında Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir sekreter ve bir sayman seçer.

c) Yönetim Kurulu, periyodik olarak toplanır, çevre ve toplum sorunlarını tartışır, kararlarını karar defterine kaydeder ve ilçeden gelecek direktifleri yerine getirir.

d) Yönetim Kurulu, İlçe Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.

3.İlçe Örgütü

a. Lefkoşa, Mağusa, İskele, Güzelyurt ve Girne’de kurulur.

b. İlçe Yönetim Kurulu, İlçe Yönetim Kurulu Başkanı ve İlçe Onur Kurulu, İlçe Kongresi tarafından seçilir.

c. İlçe Yönetim Kurulu, Başkan, Sekreter, Sayman ve 2 faal üyeden oluşur.

d. İlçe Yönetim Kurulu periyodik olarak toplanır, çevre ve toplum sorunlarını tartışır, kararlarını karar defterine yazar ve Parti Yürütme Kurulu’ndan gelecek yönergeleri yaşama geçirir.

e. İlçe Yönetim Kurulu Parti Yürütme Kurulu’na karşı sorumludur.

f. İlçe Yönetim Kurulu Parti Yürütme Kurulu’nu bilgi ve onayı koşuluyla yerel sorunlarla ilgili çalışma ve açıklama yapabilir.

g. İlçe Onur Kurulu 3 üyeden oluşur. İlk toplantısında kendi başkanını seçer.

h. İlçeye kayıtlı Parti Meclisi, Parti Yürütme Kurulu üyeleri ile İlçe Yönetim Kurulu, Ocak ve Bucak Yönetim Kurulu üyeleri üç ayda bir İlçe Meclisi olarak toplanır, parti ve toplum sorunlarını tartışır, İlçe veya Merkez Örgütü’ne tavsiyelerde bulunur.

i. İlçe Yönetim Kurulu yararlı göreceği elemanlarla İlçe Meclisi’ni genişletebilir.

j. İlçe Yönetim Kurulu üyeliklerinden eksilmeleri İlçe Meclisi giderir.

OCAK, BUCAK VE İLÇE KONGRELERİ

Bucak Kongresi

– Bucak örgütüne kayıtlı üyelerden oluşur.

Ocak Kongresi

– Ocak Örgütü’ne kayıtlı üyelerden oluşur.

İlçe Kongresi

– İlçe Örgütü’ne bağlı üyelerden oluşur.

KONGRELERİN TOPLANMASI

 1. Ocak ve Bucak Kongreleri yılda 1 kez, İlçe Yönetim Kurulu ile birlikte saptanacak tarihte toplanır.
 2. İlçe Kongreleri 2 yılda bir Parti Yürütme Kurulu ile birlikte saptanacak tarihte toplanır.
 3. Kongrelerin toplantı yeri, tarihi, gündemi ve raporları en geç 1 hafta önce üyelere iletilir.
 4. Organlara aday olmak isteyen üyeler kongreye bir hafta kala Örgüt Sekreteri’ne yazılı bildirimde bulunur.
 5. Kongre üyeleri toplantıya katılanların yarıdan bir fazla oyu ile gündeme eklemeler veya gündemden çıkarmalar yapabilir.
 6. Kongreler üyelerin yarıdan bir fazlasıyla açılır. Çoğunluk olmadığında kongrenin açılışı yarım saat sonra hazır bulunan üyelerle yapılır.
 7. Her kongre, örgüt biriminin başkanı tarafından açılır.
 8. Kongre, katılan üyeler arasından bir Kongre Başkanı ve 2 Kongre Sekreteri seçer.
 9. Seçimler gizli oyla yapılır.
 10. Kongre üyelerinin yarıdan bir fazlasının istemiyle açık oylama da yapılabilir.
 11. Mali Rapor kongrelerin onayına sunulurken ilgili örgüt biriminin başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri oylamaya katılamazlar.

OLAĞANÜSTÜ KONGRELER

 1. Kongreler üyelerin yarıdan bir fazlasının istemi veya ilgili Yönetim Kurulu’nun kararı veya Yönetim Kurulu’nun kongrede seçilen üye sayısının yarıdan bir fazlasının altına düşmesi durumunda Olağanüstü toplanır.
 2. Olağanüstü Kongre çağrısı kongre tarihinden en az 7 gün öncesine kadar yapılmış olmalıdır.
 3. Olağanüstü Kongre’de seçimler gündemdeyse aday olmak isteyen üyeler kongreden en az 3 gün önce ilgili örgüt biriminin sekreterine yazılı bildirimde bulunur.

KURULTAY

 1. Kurultay 3 yılda bir Eylül, Ekim veya Kasım’da Parti Yürütme Kurulu’nun önerisi ve Parti Meclisi’nin kararıyla yapılır.
 2. Parti Meclisi salt çoğunlukla Kurultay’ı en çok 1 yıl geciktirebilir.
 3. Toplantının zamanı, yeri ve gündemi en az 15 gün öncesinden üyelere bildirilir.
 4. Gündem Parti Yürütme Kurulu tarafından hazırlanır.
 5. Kurultay günü hazır bulunanların yarıdan bir fazlasının önerisiyle gündeme ekleme yapılabilir. Kurultay Genel Başkan tarafından açılır.
 6. Açılıştan sonra Kurultay’ı yönetecek bir başkan, bir başkan yardımcı, iki de sekreter seçilir.
 7. Kurultay Başkanlık Divanı oluştuktan sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçilir.
 8. Kurultay’a Kurultay tarihine kadar yapılan parti çalışmalarına ilişkin rapor ve mali rapor sunulur.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY

 1. Genel Başkanın veya Parti Meclisi’nin 2/3 çoğunluğunun veya üyelerin salt çoğunluğunun istemi üzerine Kurultay olağanüstü toplanır.
 2. Kurultay tarafından seçilen Parti Meclisi Üyeleri’nin yarıdan bir fazlasının eksilmesi durumunda olağanüstü kurultay toplantıya çağrılır.
 3. Olağanüstü Kurultay Çağrısı Genel Başkan veya Parti Meclisi tarafından yapılır.
 4. Çağrı en geç toplantı tarihinden 1 hafta önce yapılmış olmalıdır.
 5. Gündem toplantıyı isteyenler tarafından saptanır.
 6. Katılanların salt çoğunluğunun istemiyle gündeme eklemeler yapılabilir.

MERKEZ ÖRGÜT

 1. Parti Meclisi

a. Kurultayca seçilecek 20 üyeden oluşur.

b. 2 Kurultay arasında Parti Meclisi Üyelikleri’nde boşalma olursa Genişletilmiş Parti Meclisi tarafından doldurulur.

c. Kurultay’dan sonra en yetkili kuruldur.

d. Parti Meclisi ilk toplantısında 6 kişilik Yürütme Kurulu’nu ve ayrıca Parti Genel Sekreteri’ni seçer.

e. Parti Meclisi uygun gördüğünde üçte-iki çoğunlukla seçtiği Genel Sekreteri, Yürütme Kurulu’nu veya herhangi bir Yürütme Kurulu Üyesi’ni görevden alabilir, yerlerine yenilerini seçebilir.

f. Parti Meclisi olağan olarak ayda bir toplanır.

g. Parti Meclisi Genel Başkanın veya üye sayısının üçte birinin istemi üzerine olağanüstü toplanabilir.

h. Toplantı gündemini Yürütme Kurulu belirler.

i. Parti Meclisi her toplantının başında gündeme eklemeler veya gündemden çıkarmalar yapabilir.

j. Parti Meclisi kendi toplantılarına gerekli gördüğü kişileri çağırabilir.

k. Parti meclisi gerekli gördüğü komisyon ve meclisleri kurar.

l. Parti çalışmalarını düzenleyen yönetmelikler Parti Meclisi’nde onaylanır.

m. Parti Meclisi, yılda en az 2 kez Yüksek Onur Kurulu üyeleri, Yasama Meclisi Üyeleri ve İlçe Yönetim Kurulu üye ve başkanlarıyla genişletilmiş olarak toplanır.

n. Genel Başkan, Parti Meclisi veya Yürütme Kurulu gerekli gördüklerinde Parti Meclisi’ni genişletilmiş olarak toplayabilirler.

o. Genişletilmiş Parti Meclisi toplantılarına görüşlerinden yararlanmak üzere üyeler veya dıştan elemanlar çağrılabilir.

p. Parti Meclisi’ne aday olmak isteyen Parti üyeleri adaylıklarını Kurultay tarihine en geç bir hafta kala Genel Sekreterliğe yazılı olarak iletirler.

2.Genel Başkanlık

a) Parti Genel Başkanı, Kurultay üyelerinden hazır bulunanların salt çoğunluğu ile seçilir. İkiden fazla aday olması durumunda en fazla oy alan iki aday arasında seçim tekrarlanır.

b) Partiyi Genel Başkan temsil eder.

c) Onur Kurulları dışında kalan bütün parti örgütünün doğal başkanıdır.

ç) Genel Başkan iç ve dış politika konularını ve o çalışmaları ilgilendiren sorunları görüşmek üzere yasama ve yürütme organlarındaki partili üyeleri Merkez Yönetim Kurulu ile birlikte toplantıya çağırabilir. Bu toplantı danışma niteliğindedir.

d) Parti çalışmalarının düzenli yürümesi için gerekli önlemleri alır. Yetkili kurullarca alınan kararların uygulanmasını sağlar ve denetler.

e) Genel Başkanın yokluğunda, kendisine Genel Sekreter vekâlet eder.

3.Genel Sekreter

a. Genel Sekreter Parti Meclisi Üyeleri’nden hazır bulunanların salt çoğunluğuyla seçilir.

b. Adayların ikiden fazla olması durumunda birinci turda salt çoğunluk sağlanamazsa ikinci tura en çok oy alan iki aday katılır ve ikinci turda en çok oyu alan aday seçilir.

c. Parti Genel Sekreterliği’ne Parti Meclisi Üyeleri toplantı günü de aday olabilir.

d. Onur Kurulları dışında kalan kurullara başkanlık yapma yetkisi vardır.

e. Genel Sekreter Parti Başkanı, Parti Meclisi ve Parti Yürütme Kurulu’na karşı sorumludur.

f. Genel Sekreter’in yokluğunda kendisine Örgüt Sekreteri vekalet eder.

g. Partinin yazışma adresi Genel Sekreterliktir.

h. Gerekli kayıt ve defterlerin tutulmasında Yürütme Kurulu’na karşı Genel Sekreter sorumludur.

i. Yasal işlem ve ilişkilerde partiyi Genel Başkan temsil eder.

j. İstenmesi üzerine Genel Başkan’a en geç bir hafta içinde yazılı rapor sunar.

4.Yürütme Kurulu

a. Genel Başkan ve Parti Meclisi’nin seçeceği 5 üyeden oluşur.

b. Yürütme Kurulu kendi üyeleri arasından bir Örgüt Sekreteri, bir Dış ilişkiler Sekreteri, bir Mali Sekreter, bir Eğitim Sekreteri, bir Basın-Yayın Propaganda Sekreteri ve Sosyal İşler Sekreteri seçer.

c. Parti Yürütme Kurulu ayda iki kezden az olmamak koşuluyla düzenli toplanır. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Eşitlik durumunda Genel Başkan’ın oyu belirleyici olur.

d. Partiyi örgütlemek, geliştirmek ve denetlemekle yükümlüdür.

e. Üst kurulların kararlarını uygular.

f. Parti ilkeleri doğrultusunda günlük kararlar alır ve yürütür.

g. Parti Meclisi tarafından kabul edilen bütçeyi yaşama geçirir.

h. Hazırladığı yönetmelikleri Parti Meclisi’nin onayına sunar.

i. Yürütme Kurulu’nda boşalma olması durumunda Parti Meclisi tarafından 1 ay içinde doldurulur.

j. Yürütme Kurulu’na seçilmek isteyen Parti Meclisi üyeleri Kurultay sonrasındaki ilk Parti Meclisi Toplantısı’nda ya kendileri bizzat aday olurlar ya da adaylığa önerilirler.

k. Yürütme Kurulu’nda her Sekreter kendi görev alanına ilişkin en az 3 kişilik Yürütme Kurulu tarafından onaylanacak bir çalışma birimi oluşturur. Çalışma birimlerinde Parti Meclisi üyeleri dışından da Parti üyeleri görevlendirilebilir.

l. Çalışma birimlerinin düzenli çalışmasından Genel Başkan sorumludur.

m. Parti Yürütme Kurulu ayrıca Kadın ve Gençlik birimleri oluşturabilir.

n. Parti Yürütme Kurulu, Parti tüzük ve programına aykırı hareket eden üyelerin parti ile ilişkisini keser. Üyenin yüksek onur kuruluna başvurma hakkı saklıdır.

4.Mali Sekreterlik

a. Mali Sekreter partinin mali işlerini yürütür ve ilçe örgütlerini mali yönden denetler.

b. Mali Sekreter partinin gelir ve giderlerini göz önünde tutarak yıllık bütçeyi hazırlar ve Parti Meclisi’nin onayına sunar.

c. Bütçenin uygulanmasından sorumludur.

d. Siyasal kamu görevine partiden seçilenlerin maaşları Parti Yürütme Kurulu’nun hazırlayacağı ve Parti Meclisi’nin onaylayacağı yönetmelik uyarınca Parti Bütçesi’nden karşılanır.

ONUR KURULLARI

 1. Parti üyelerine uygulanacak disiplin cezalarını karara bağlamak üzere her ilçede 3 üyeli İlçe Onur Kurulu ve merkezde 5 üyeli Yüksek Onur Kurulu bulunur.
 2. Yüksek Onur Kurulu, İlçe Onur Kurulu kararları için itiraz makamı, parti merkez örgütünde görev yapanlar içinse ilk disiplin makamıdır.
 3. Yüksek Onur Kurulu’nun kararları kesindir.
 4. Kesin ihraç kararı verilen üyelerin itiraz makamı olağan veya olağanüstü kurultaydır.
 5. Onur Kurulu üyeleri yönetim ve yürütme kurullarında görev alamazlar.
 6. Onur Kurulları’nın yetkilerini içeren yönetmelik Parti Yürütme Kurulu tarafından hazırlanır, Parti Meclisi tarafından onaylanır.
 7. Onur Kurulları suçun ağırlığına göre sözlü veya yazılı uyarma, geçici çıkarma veya kesin çıkarma cezalarından herhangi birini verebilir.
 8. Yazılı uyarma cezası alanlar ceza tarihini izleyen 6 ay içinde parti organlarında görev alamazlar.
 9. Geçici çıkarma cezası 1 yılı aşamaz. Bu cezayı alanların parti ile ilişkileri verilen ceza süresince kesilir.
 10. Kesin ihraç cezası alanların parti üyeliği sona erer.
 11. İlçe Onur Kurulları’nın verdikleri cezalara 1 ay içinde Yüksek Onur Kurulu’na itiraz edilebilir.
 12. Onur Kurulları suçlamada istenen cezadan daha ağır bir ceza veremezler.

PARTİ GELİRLERİ

Partinin gelirleri şunlardır:

 1. Üyelik ödentileri.
 2. Parti piyango gelirleri.
 3. Parti yayınlarından sağlanan gelirler.
 4. Rozet ve benzeri satışlardan elde edilen gelirler.
 5. Konser, temsil ve benzeri etkinliklerden sağlanan gelirler.
 6. Bağış veya yardımlar.
 7. Siyasal kamu görevine partiden seçilenlerin maaşları.

SEÇİMLERDE ADAYLIK

1. Devlet Başkanlığı

a. Partinin cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılıp katılmayacağına Parti Meclisi karar verir.

b. Parti Meclisi partinin cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmasına karar verirse cumhurbaşkanı adayı Parti Meclisi’nde belirlenir.

2. Milletvekilliği Seçimleri

a. Başvuran aday adayları arasında seçim bölgesi için seçilecek milletvekili sayısı kadar kişiyi ilgili ilçe kongresi aday olarak belirler ve sıralar. Parti Genel Başkanı Parti Meclisi’nin uygun göreceği seçim bölgesinden ilk sıradan aday olur.

b. İlçe kongrelerince belirlenen adaylar aldıkları oy sayısıyla birlikte Parti Yürütme Kurulu’na bildirilir.

c. Parti Yürütme Kurulu aday listelerini Parti Meclisi’nin onayına sunar. Parti Meclisi herhangi bir adayı sakıncalı bulursa listeden çıkarabilir.

d. Parti Meclisi her seçim bölgesi için uygun göreceği sayıda ve sıradan kontenjan adayı gösterebilir.

e. İlçeler aday başvurusu kabul etmeden önce kontenjan adaylarının sıraları ilan edilir. Böyle bir durumda parti meclisi yerel seçimlerdeki adayları belirler.

3. Yerel Seçimler

a. Yerel seçimlerde parti adayları seçim çevresinin parti üyelerince seçimle belirlenir.

b. Belirlenen adaylar parti yürütme kurulu tarafından Parti Meclisi’nin onayına sunulur.

c. Parti Meclisi herhangi bir adayı veto edebilir.

ÖRGÜTE İLİŞKİN ORTAK ÖZELLİKLER

 1. Kurultay ve Kongre tutanakları Kurultay ve Kongre başkan ve yardımcıları tarafından imzalanır.
 2. Kurultay ve Kongre toplantıları açıktır. Çoğunluk kararıyla gizli yapılabilir.
 3. Kararlar toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğuyla alınır. Oylar eşitse toplantıyı yöneten başkanın oy verdiği taraf yeğlenir.
 4. Seçimler gizli oyla yapılır. Oylamada, seçilecek kurulun üye sayısı kadar kişiye oy verilir. Seçimlerde oy sırasıyla en çok oy alanlar seçilmiş sayılır.
 5. Kurultay ve Kongre başkan ve yardımcıları hazır bulunanların salt çoğunluğuyla seçilir.

Üst üste 3 kez ve toplam olarak 5 kez mazeret belirtmeden Kurul toplantılarına gelmeyen üyeler ilgili organ kararıyla görevlerinden çekilmiş kabul edilir.